Accessed

times


Updated
2024-02-17

3D dokumentation och analys av hällristningar


Projektet 3D-dokumentation och analys av hällristningar syftar till att utvärdera tredimensionell laserscanning och fotogrammetri av hällristningsytor för att komma närmare den sociala kontexten och praktiken kring ristningarna. De traditionella metoder som hittills använts (foto, teckning, frottage) för dokumentation av ristningar är ofta tillräckligt för studier av ristningarna som bilder. För att komma vidare krävs dock att det rent figurativa kan kompletteras med analyser kring ristningarnas praktik. Vi behöver ställa frågor som: Har hällen brukats under kortare eller längre tid? Går det att utläsa någon horisontell stratigrafi? Hur kan vi relatera omhuggna och överhuggna element med varandra? Senare tids forskning kring ristningshällarnas inbördes kronologiska relationer har gett lovande resultat, men strandlinjeförskjutningen som dessa bygger på är trots allt ett trubbigt redskap för att diskutera hällarnas interna stratigrafi. Här kan tredimensionella tekniker komplettera med mer detaljerad information, exempelvis får vi utökade möjligheter att identifiera och illustrera likheter och skillnader i ristningarnas profil och form. Till skillnad från fotografier och frottage får man med laserskanning ett detaljerat raster där varje mätpunkt får en position, som sedan kan bearbetas för att exempelvis lyfta fram svaga, för ögat osynliga spår.

Den tredimensionella tekniken ger oss möjligheten att kunna ’skiva upp’ en häll i sektioner likt CAT-scan tekniken som används vid hjärnröntgen. Genom att studera hällristningsytornas profil från sidan når vi en information som framhäver varje enskild ristnings unika form. Djup och form är här två givna data, men även vissa andra egenskaper kan urskiljas, exempelvis slagriktning, formteknik och hantverkstradition. De försök som hittills gjorts med tredimensionella tekniker har varit väldigt tekniskt inriktade, man har främst velat dokumentera ristningar och skapa illustrationer för publik verksamhet. Föreliggande projekt strävar dock mot att använda tekniken för att besvara frågeställningar som den traditionella tekniken inte klarar av.

Exempelvis:
- Att diskutera skillnader och likheter i ristningens olika egenskaper och detaljer, t ex form och djup.
- Att med hjälp av mjukvara förstärka svaga för ögat osynlig bortvittrade detaljer och på så sätt delvis rekonstruera dåligt bevarade eller överhuggna ristningar.
- Att skapa tredimensionella illustrationer av objekten för både vetenskaplig och mer utåtriktad verksamhet.
- Att utveckla fotogrammetri som dokumentationsmetod samt för att studera vittring och andra skador.
- Att skapa en plattform för att analysera t ex hällarnas ’biografi’ och de individuella motivens förhållande till varandra i syfte att utarbeta relativa kronologier.
- Att diskutera jämförande analyser mellan olika ristningsytor (likheter i placering och relation mellan olika figurer på olika hällar).
- Att använda mätningarna som en grund för rekonstruktioner och synkronisering av hällarnas kontext (övrig arkeologisk och geologisk data).

Projekttid: 2008-,
Projektfinansiering: Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond samt Åke Wibergs Stiftelse

Läs om några preliminära resultat Här