Accessed

times


Updated
2024-02-17

Barn och barndom: sociala aspekter av livscykeln

Projektet Barn och barndom: sociala aspekter av livscykeln avser att initiera forskning kring åldersrelaterade aspekter av social identitet och ideologisk struktur i förhistorien med betoning på barn och barndom. Barn är hittills en negligerad kategori i arkeologin trots att de tillsammans utgör en förhållandevis stor del av de flesta förhistoriska populationer. Utgångspunkten för projektet är att barn direkt eller indirekt alltid påverkar och inverkar i alla de olika processer och praktiker som utgör ett samhälle och dess ideologier. För att genomföra forskningsprojektet krävs både teoretisk och metodologisk utveckling för att fånga en så pass odistinkt och mångfacetterad grupp som barn utgör. J-P Sartres teori om serialitet baserad på både kroppsliga, mentala och sociala egenskaper hos barn är ett perspektiv som kan visa sig fruktbart i kombination med genus- och queerteori. Genom att exempelvis kombinera några barns olika kroppsliga, mentala och sociala egenskaper kan man diskutera några hypotetiska seriekollektiv. Exempelvis (0-1 år) ’låg kommunikationsgrad, kräver passning, (1-5 år) kommunikativ, kräver övervakning, (>5 år) ökad finmotorik, styrka, social medvetenhet, ’arbetsför’, (>12 år) könsmogen, fortsatt ökade kroppsliga, kulturella och mentala förmågor. Dessa attribut måste naturligtvis anpassas till varje given fallstudies egna förutsättningar, men kan tjäna som exempel på hur man kan gå tillväga.

Konkreta mål och syften med forskningsprojektet:
• Att utvidga och konkretisera begreppet barn i arkeologisk analys
• Att undersöka vilka materiella spår som kan knytas till barn eller barnrelaterad verksamhet
• Metodologisk och teoretisk utveckling av begrepp för att diskutera sociala aspekter av ålder och livscykelns olika faser
• Att diskutera barn, unga och äldres betydelser för samhälle och ideologi.


Projekttid: 2006-,
Projektfinansiering: Gad Rausings stiftelse & Berit Wallenbergs stiftelse

Läs mer om resultaten här eller här(pdf)